توضیحات مربوط به شرکت هایی که بازرگانی گودرزی مهر با آنها همکاری میکند.